Regulamin

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Definicje
 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 4. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 5. Zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
 6. Zasady korzystania z Serwisu
 7. Odpowiedzialność
 8. Ochrona danych osobowych
 9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
 10. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
 11. Przepisy końcowe i przejściowe

Art.1 - WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną a także prawa, obowiązki i zasady ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Osady Kamratowo działającego pod adresem www.kamratowo.pl.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu internetowego należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zapisania się jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Serwis internetowy Osady Kamratowo jest prowadzony przez Centrum Kultury Smaku „Sekwens" sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłacony w pełnej wysokości.
 4. Serwis internetowy Osady Kamratowo umożliwia zapoznanie się z aktualną ofertą ośrodka noclegowego Kamratowo w Wiśle.

 Art. 2 - DEFINICJE

Sekwens - Centrum Kultury Smaku „Sekwens" sp. z o.o., ul.Mariańska 11, 47-400 Racibórz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłaconym w pełnej wysokości.

Osada Kamratowo - Ośrodek noclegowy „Kamratowo" mieszczący się pod adresem ul. Jasna 2b, 43-460 Wisła

Serwis - serwis internetowy Osady Kamratowo prowadzony przez Sekwens pod adresem www.kamratowo.pl.

Regulamin - niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania z Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a firmą Sekwens w momencie akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Oferta - oferta handlowa Osady Kamratowo.

Usługa/Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę Sekwens na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane Osobowe – dane Użytkowników zgromadzone w wyniku zatwierdzania formularzy Sklepu wymagających podania danych osobowych w rozumieniu RODO

 Art. 3 - WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 • sprzętu komputerowego pozwalającego na połączenie się z siecią Internet,
 • dostępu do sieci Internet,
 • przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym i obsługującą pliki cookies; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12,

2. Poza warunkami technicznymi wymienionymi w art.3 pkt 1, do korzystania z usługi „Newsletter" niezbędne jest posiadanie adresu własnej skrzynki poczty e-mail.

Art. 4 - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługa „Informacje" umożliwia Użytkownikom przeglądanie i przeszukiwanie Oferty.
 2. Usługa „Newsletter" umożliwia Użytkownikom regularne otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe o ofercie .

 Art. 5 - ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie Umowy w zakresie świadczenia Usługi „Informacje" następuje w momencie wykonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w Serwisie a w szczególności wyświetlenia jednej ze stron Serwisu w przeglądarce internetowej.
 2. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Newsletter" następuje w momencie kliknięcia na link aktywujący prenumeratę newslettera przesłany w liście e-mail na adres prenumeratora.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana na podstawie odrębnych warunków Regulaminu lub na podstawie warunków odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą Sekwens.

 Art 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.
 4. Zawartość Serwisu jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to treści, nazwy, wyglądu graficznego i logotypu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Serwisu lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów) komunikowania się z Serwisem, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do stron Serwisu innym Użytkownikom.

Art. 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 2. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 3. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania treści Serwisu w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.
 4. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny kamratowo.pl, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.
 6. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.
 7. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania z Serwisu w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

Art. 8 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Mariańska 11.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@sekwens.com.pl
 3. Sekwens przetwarza dane osobowe Użytkownika w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Szczegółowa informacja na temat poszczególnych celów, ich podstaw prawnych, kategorii danych, odbiorców danych, czasu przetwarzania, profilowania, przekazywania danych do państw trzecich i uprawnień Użytkowników znajduje się w polityce prywatności opublikowanej na stronie https://www.kamratowo.pl/polityka-prywatnosci
 4. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik w każdej chwili może tę zgodę cofnąć.

Art. 9 - REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamację Usług można zgłaszać w formie elektronicznej na adres wisla@kamratowo.pl lub w formie listu poleconego na adres firmy Sekwens podanego w art. 2 Regulaminu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko oraz adresu e-mail jeśli reklamowana Usługa wymaga podania adresu e-mail.
 4. Sekwens będzie rozpatrywał reklamacje uwzględniając postanowienia Regulaminu.
 5. Sekwens powiadomi Użytkownika o decyzji w formie elektronicznej lub listem poleconym adekwatnie do sposobu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.

Art. 10 - ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 2. Umowa o świadczenie Usługi „Informacje" rozwiązuje się w chwili zaprzestania korzystania z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi „Newsletter" rozwiązuje się w chwili użycia linka dezaktywującego wysyłanego w każdym wydaniu newslettera lub wysyłania z adresu prenumeratora prośbę o usunięcie adresu e-mail z listy prenumeratorów.

Art. 11 - PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 1. Sekwens zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.